นโยบายและเงื่อนไขการขอยกเลิกกรมธรรม์และคืนเงิน

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ที่ซื้อกับบริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด 126/5 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-1888 (ในเวลาทำการ)
นอกเวลาทำการโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-881-1888 I สายด่วน ประกันรถ: 081-9000916 , ประกันสุขภาพ: 099-0909266 , ช่องทางเพจ Facebook , ช่องทาง Line Official
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารดังนี้ (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารให้กับท่านได้รับทราบ)
บันทึกการขอยกเลิกกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลอันสมควรจากผู้เอาประกัน
สำเนาอีเมลยืนยันการซื้อกรมธรรม์ที่ส่งจาก [email protected] พร้อมหมายเลขอ้างอิงการซื้อกรมธรรม์
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์
กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด ทราบไม่เกิน 17.30 น. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้เอาประกันภัยชำระเงินค่าเบี้ยประกันด้วยเงินสด, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, หรือบัตรเดบิต บริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และของบริษัทประกันภัย แต่หากชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ผู้เอาประกันภัยใช้บริการ
กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัย โดยหักค่าดำเนินการ ภายใน 30 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ ภายใน 30 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
กรณีบริษัทประกันภัยเป็นฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์
บริษัทประกันภัยจะส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางอีเมล์และไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ

นโยบายและเงื่อนไขการขอยกเลิกกรมธรรม์และคืนเงินที่ บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด จัดทำขึ้นนี้ ถือเป็นที่สุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การขอยกเลิกกรมธรรม์ จะได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ