Agent ID: 2435

แผนประกันที่คุณเลือก

เอฟดับบลิวดีประกันภัย
1,500 บาท
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
เลือกแผนประกัน
01
กรอกรายละเอียด เลือกแผนประกัน
กรอกรายละเอียด
02
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
ชำระเงิน
03
รับอายุ
1 - 60ปี
อาชีพ
ยกเว้น ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ และอาชีพอื่นตามข้อกำหนดบริษัทฯ
โรคประจำตัว
ไม่รับโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ช่วงอายุ : 1-60 ปี / Entry Age : 1-60 years old
 2. ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด หากรักษาหายแล้ว 30 วัน สามารถสมัครได้ โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยัน
 3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 4. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (โดยกรมควบคุมโรค)
 5. รับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 6. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
 7. คุ้มครอง 90 วันหลังจากการฉีดวัคซีนต่อครั้ง
 8. แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 9. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน
 10. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
 11. ไม่รับนักโทษในเรือนจำ (กรณีซื้อประกันก่อนถูกคุมขัง - เมื่อถูกคุมขัง กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที หรือกรณีบุคคลอื่น ๆ ซื้อให้ผู้ถูกคุมขัง - กรมธรรม์ไม่มีผลคุ้มครอง / สิ้นสุดความคุ้มครองทันที)
 12. ไม่รับประกันอาชีพบุคคลากรทางแพทย์ พนักงานรับส่งเอกสาร ส่งของ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตำรวจหรือทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ภาคสนาม

 

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย บริษัทเอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"COVID Plan 5 1,500"

ท่านจะได้รับกรมธรรม์อิเล็คทรอนิกส์จากเอฟดับบลิวดีประกันภัย
ผ่านทาง SMS ภายใน 14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

 1. ท่านเคยถูกปฎิเสธการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือการขอเอาประกันชีวิต หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่
 2. ท่านได้มีการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนหน้านี้หรือไม่
 3. ท่านมีโรคประจำตัว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือกินยาอะไรเป็นประจำหรือไม่?
 4. ท่านเคยมีการติดเชื้อโควิด-19 และทำการรักษาหายแล้ว หรือไม่?

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง
ข้าพเจ้า ได้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครอง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

รางวัลแห่งเกียรติยศ
นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2562 และ 2563

ANC InsurTech จะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ “ประกัน”
สามารถเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และตรงความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านต่อไป
เลขที่ใบอนุญาต ว00039/2551 ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) https://www.oic.or.th
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เราดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย-ประกันภัยรถยนต์