Agent ID: 2435

แผนประกันที่คุณเลือก

ประกันแพ้วัคซีน
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
160บาท
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
เลือกแผนประกัน
01
กรอกรายละเอียด เลือกแผนประกัน
กรอกรายละเอียด
02
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
ชำระเงิน
03
รับอายุ
แรกเกิด - 70 ปี
อาชีพ
ทุกอาชีพ
โรคประจำตัว
รับทุกโรค

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
 2. ได้รับความคุ้มครองนี้ทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีน สูงสุด 2 เข็ม ภายในระยะเวลากรมธรรม์มีผลบังคับ (ไม่รวมการฉีดวัคซีนนอกประเทศไทย)
 3. อายุผู้เอาประกันภัย รวมอายุกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 70 ปี
 4. จำกัด 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน
 5. รวมถึงการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel
 6. ไม่รวมกรณีที่แพทย์ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยหากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯถือว่าการทำประกันภัยนั้นไม่มีผลบังคับและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
 8. รับประกันภัยผู้ที่มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) *ไม่รับต่างด้าว

 

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

"ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน 1"

ท่านจะได้รับกรมธรรม์อิเล็คทรอนิกส์จากประกันแพ้วัคซีน
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ผ่านทาง SMS ภายใน 14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

 1. ท่านมีหรือได้ขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าไว้กับบริษัท หรือบริษัทอื่นหรือไม่
 2. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สำหรับการประกันภัยดังกล่าวหริอไม่?
 3. ท่านมีโรคประจำตัวหรือกินยาอะไรเป็นประจำหรือไม่?

ข้อมูลส่วนบุคคล

* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง
ข้าพเจ้า ได้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครอง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563