แผนประกันที่คุณเลือก

นวกิจประกันภัย
599บาท
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
เลือกแผนประกัน
01
กรอกรายละเอียด เลือกแผนประกัน
กรอกรายละเอียด
02
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
ชำระเงิน
03
รับอายุ
14วัน - 99ปี
อาชีพ
ยกเว้น บุคลากรทางการแพทย์
โรคประจำตัว
รับทุกโรค

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร
  • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ช่วงอายุที่รับประกัน รับ อายุ 14วัน - 99 ปี
  • ไม่รับประกันอาชีพบุคคลกรทางการแพทย์ ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร , สมุทรสาคร , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม , นครปฐม , ปทุมธานี , ตาก , ราชบุรี
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัยและเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามวันที่ที่บริษัทได้รับแจ้งยืนยัน
  • ผู้ที่เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 2. อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
 3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 4. แผนประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโดนกักกันโดยหน่วยงานรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 5. แผนประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 6. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะจ่ายสูงสุดตามวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตาราง ต่อปีกรมธรรม์
 7. กรณีที่ผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ต่ออายุ กรณีที่ผู้เอาประกันได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา
 9. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัท (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์

ข้อยกเว้น

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  (โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และยังมิได้หายขาด ) หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา)
 2. การได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มบังคับเป็นครั้งแรก
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 4. การรักษาหรือหารตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 1. แผนประกัน COVID-19 นี้สามารถขายได้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัย COVID-19 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

"ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)"

ท่านจะได้รับกรมธรรม์อิเล็คทรอนิกส์จากนวกิจประกันภัย
ผ่านทาง SMS ภายใน 14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

 1. ท่านมีประกันภัยเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าไว้กับบริษัท หรือบริษัทอื่นหรือไม่?
 2. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่?

ข้อมูลส่วนบุคคล

* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง
ข้าพเจ้า ได้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครอง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563