แผนประกันที่คุณเลือก

อาคเนย์ประกันภัย
369บาท
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
เลือกแผนประกัน
01
กรอกรายละเอียด เลือกแผนประกัน
กรอกรายละเอียด
02
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
ชำระเงิน
03
รับอายุ
1 - 99ปี
อาชีพ
ทุกอาชีพ
โรคประจำตัว
รับทุกโรค

*การที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ได้แก่ ภาวะโคม่า (Coma), ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failurel) และภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุตั้งแต่ 1 - 99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 2. สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
 3. สัญชาติไทย กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หมายเหตุ

 1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาCOVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID - 19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพหรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)"

ท่านจะได้รับกรมธรรม์อิเล็คทรอนิกส์จากอาคเนย์ประกันภัย
ผ่านทาง SMS ภายใน 14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

 1. ท่านมีหรือได้ขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัทอื่นหรือไม่
 2. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่
 3. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้มีการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
 4. ช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยถูกสงสัยว่ามีการติดเชื้อ โดยถูกกักตัวเพื่อดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือถูกรักษาให้หายหรือไม่
 5. อีก 3 เดือนข้างหน้า ท่านมีแผนการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง
ข้าพเจ้า ได้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครอง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563