กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ตรวจพบ-จบ-จ่าย สูงสุด 200,000 บาท รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ตรวจพบ-จบ-จ่าย สูงสุด 200,000 บาท รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

โปรดเลือกจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อแสดงราคาเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพื้นที่

 • 260 บาท
  SEIC260
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  50,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  50,000 บาท
 • 519 บาท
  SEIC519
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  100,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  100,000 บาท
 • 778 บาท
  SEIC778
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  150,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  150,000 บาท
 • 1,037 บาท
  SEIC1037
 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  200,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้ แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัส covid-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึง แผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึง ประเทศอื่นๆ ที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19
 • สายงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ หรือมีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่มี ความเสี่ยงภัย ได้แก่ สมุทรสาครหรือ จังหวัดอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ Lockdown COVID-19
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • ผู้เอาประกันภัยถือสัญชาติไทยเท่านั้น

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)"
ท่านจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 24 ชั่วโมง

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

แจ้งปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบกรมธรรม์

หากเกิน 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้รับ sms/email ให้แอดไลน์นี้เพื่อทำการตามงานค่ะ