โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา covid-19
 • 399 บาท
  ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 1
  (Covid-19 Super Shield)
  มอบความคุ้มครองเพิ่มเติม 200,000 บาท
  สำหรับการแพ้วัคซีน
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  50,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  ไม่คุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  ไม่คุ้มครอง
 • เลือกแพคเกจนี้
 • 439 บาท
  โควิด โปรเทค
  (Covid Protect)
  ไม่มีความคุ้มครอง
  สำหรับการแพ้วัคซีน
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  ไม่คุ้มครอง
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  300,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  30,000 บาท
 • เลือกแพคเกจนี้
 • 599 บาท
  ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 2
  (Covid-19 Super Shield)
  มอบความคุ้มครองเพิ่มเติม 300,000 บาท
  สำหรับการแพ้วัคซีน
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  100,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  ไม่คุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  ไม่คุ้มครอง
 • เลือกแพคเกจนี้

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็น เวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
6. ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
8. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน

ผู้เอาประกัน


หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นให้เลือก ให้ลองพิมพ์รหัสไปรษณีย์อีกครัง

รายชื่อผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันคนที่
หรือ
อัพโหลดไฟล์ผู้เอาประกัน
เฉพาะไฟล์ excel เท่านั้น ตามรูปแบบนี้
ผู้เอาประกันคนที่ {{ name + 1 }}
แผนประกัน {{ ass.planID }}
ชื่อผู้เอาประกัน {{ ass.nametitle }}{{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }}
เกิดวันที่ {{ass.bdYear}}-{{ass.bdMount}}-{{ass.bdDay}}
เลขบัตรประชาชน {{ass.czid}}
ที่อยู่ {{ ass.address }} {{ ass.tbTXT }} {{ ass.apTXT }} {{ ass.pvTXT }} {{ ass.zip }}
เริ่มคุ้มครอง {{ass.cvStartDate}} - {{ass.cvStopDate}}
ผู้รับผลประโยชน์ {{ass.benefic}}

แจ้งปัญหาการใช้งาน

แจ้งปัญหาการซื้อประกันภัยไวรัสโคโรนา
เพิ่มเพื่อน