โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา covid-19
 • 399 บาท
  ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 1
  (Covid-19 Super Shield)
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  50,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  ไม่คุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  ไม่คุ้มครอง
 • รับอายุ 15วัน - 99ปี
 • 439 บาท
  โควิด โปรเทค
  (Covid Protect)
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  ไม่คุ้มครอง
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  300,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  30,000 บาท
 • รับอายุ 15วัน - 75ปี
 • 599 บาท
  ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 2
  (Covid-19 Super Shield)
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  100,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  ไม่คุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  ไม่คุ้มครอง
 • รับอายุ 15วัน - 99ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็น เวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
6. ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
8. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)"
ท่านจะได้รับกรมธรรม์จากวิริยะภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง

แจ้งปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบกรมธรรม์

หากเกิน 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้รับ sms/email ให้แอดไลน์นี้เพื่อทำการตามงานค่ะ