ID: -

02-881-1888
ระบบ ANC Buddy
1
Banner
เช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
{{validation.msg}}
เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
คำถามที่พบบ่อย
ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียทาง ร่างกาย (บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต) จากอุบัติเหตุเท่านั้น หากเกิดจากการเจ็บป่วยเป็นโรคจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถซื้อกรมธรรม์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพได้
ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรส กับผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ PA Micro Insurance กรุงเทพประกันภัย คุ้มครองทันที
ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ วิริยะประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ PA Connect เอฟดับบลิวดีประกันภัย ซื้อวันนี้คุ้มครองวันถัดไป
ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ : กรณีใช้สิทธิ์ รพ.ในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถยื่นบัตรแคร์การ์ดใช้สิทธิ์ได้เลย
ประกันอุบัติเหตุ FWD : กรณีใช้สิทธิ์ สามารถใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิได้เลย
โดย แบบ อบ. 2 จะมีความคุ้มครองที่กว้างกว่า แบบ อบ.1 และเหมาะกับผู้ทำงานด้านช่าง หรืองานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิ้ว
บทความประกันอุบัติเหตุ