Allianz 2+ 3+

 

วงเงิน

 

หน่วย

         ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

 

 

 

   ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

1,000,000

 

บาท / คน

   ไม่เกิน

10,000,000

 

บาท / ครั้ง

   ทรัพย์สิน

1,000,000

 

บาท / ครั้ง

         ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

 

 

 

   ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

-

 

บาท / ครั้ง

   สูญหายหรือไฟไหม้

-

 

บาท / ครั้ง

   ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deduct)

-

 

บาท / ครั้ง

      ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

   อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1+6)

50,000

 

บาท / คน

   ค่ารักษาพยาบาล 7 ที่นั่ง

50,000

 

บาท / คน

   ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000   บาท / คน

      ฟรี ! Roadside Service  

เปลี่ยนแบตเตอรี่

บริการยกรถ/ลากรถ


บริการจัดส่งน้ำมัน

บริการกุญแจสำรอง

เบี้ยประกัน

2,200

+ พรบ 645