ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์ เบี้ย VAT 7% อากร เบี้ยรวม เบี้ย VAT 7% อากร เบี้ยรวม
1. รถจักรยานยนต์
1.1 ไม่เกิน 75 ซี.ซี. 150 10.57 1 161.57 150 10.57 1 161.57
1.2 เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี. 300 21.14 2 323.14 350 24.64 2 376.64
1.3 เกิน 125 ซี.ซี. ไม่เกิน 150 ซี.ซี. 400 28.14 2 430.14 400 28.14 2 430.14
1.4 เกิน 150 ซี.ซี. 600 42.21 3 645.21 600 42.21 3 645.21
2. รถสามล้อเครื่อง
2.1 ในเขต กทม. 720 50.61 3 773.61 1,440 101.22 6 1,547.22
2.2 นอกเขต กทม 400 28.14 2 430.14 400 28.14 2 430.14
3. รถสกายแลป 400 28.14 2 430.14 400 28.14 2 430.14
4. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 600 42.21 3 645.21 11,900 133.56 8 2,041.56
5. รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง
5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 77.35 5 1,182.35 2,320 163.10 10 2,493.10
5.2 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 144.13 9 2,203.13 3,480 244.58 14 3,738.58
5.3 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 224.91 13 3,437.91 6,660 468.09 27 7,155.09
5.4 เกิน 40 ที่นั่ง 3,740 262.85 15 4,017.85 7,520 528.57 31 8,079.57
รถยนต์โดยสารหมวด 4
(วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)
5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,580 111.09 7 1698.09
5.6 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,260 158.90 10 2,428.90
5.7 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,810 267.82 16 4,093.82
5.8 เกิน 40 ที่นั่ง 4,630 325.43 19 4,974.43
6. รถยนต์บรรทุก
6.1 น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน 900 63.28 4 967.28 1,760 123.76 8 1,891.76
6.2 น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 85.75 5 1,310.75 1,830 128.66 8 1,966.66
6.3 น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน 1,310 92.12 6 1,408.12 1,980 139.16 8 2,127.16
6.4 น้ำหนัก เกิน 12 ตัน 1,700 119.49 7 1,826.49 2,530 177.87 11 2,718.87
7. รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส กรด
8. หัวรถลากจูง 2,370 166.60 10 2,546.60 3,160 222.11 13 3,395.11
9. รถพ่วง 600 42.21 3 645.21 600 42.21 3 645.21
10. รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์) 1,530 107.59 7 1,644.59 1,530 107.59 7 1,644.59
11. รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร 90 6.37 1 97.37 90 6.37 1 97.37
12. รถยนต์ประเภทอื่นๆ 770 54.18 4 828.18 770 54.18 4 828.18
รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ 300 21.14 2 323.14 350 24.64 2 376.64
รถสามล้อ 500 35.14 2 537.14 1,440 101.22 6 1,547.22
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 600 42.21 3 645.21 1,900 133.56 8 2,041.56

Write A Comment