ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ
หลายคนมักมีความคิดติดลบ กับการทำประกันสุขภาพ เพราะคิดว่าไม่จำเป็นและเป็นการเสียเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาลทำให้หมดค่าใช้จ่ายไปหลักแสนเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างมาก สาเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้น ทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของรัฐ และคลีนิค

ดังนั้น การทำประกันสุขภาพ จึงเป็นการช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้อย่างดีที่สุด เพราะ การทำประกันสุขภาพถือเป็นการจ่ายเงินเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้เอาประกันไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเป็นความเสี่ยง ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ หรือ อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หากคุณทำประกันสุขภาพไว้ ประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้เลย

Write A Comment