ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระบุไว้สำหรับเป็นผู้รับสินไหมทดแทนกรณีรถสูญหาย หรือเสียหายสิ้นเชิงต้องคืนทุนประกัน (ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น สินไหมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล )

  • กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ : ผู้รับผลประโยชน์ = ผู้เอาประกัน กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้ระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ หมายความว่าผู้เอาประกันกับผู้รับผลประโยชน์ คือคนคนเดียวกัน และตอนรับค่าสินไหมต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง แต่รถยนต์ของคุณต้องมีการปลอดภาระเรียบร้อยแล้ว (ผ่อนรถหมดแล้ว)
  • กรณียังผ่อนชำระไม่หมด : ผู้รับผลประโยชน์ = บริษัทไฟแนนซ์
    ผู้รับผลประโยชน์คือบริษัทไฟแนนซ์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถหาย ถูกโจรกรรมหรือเสียหายจำเป็นต้องคืนทุนประกัน บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมให้แก่ไฟแนนซ์ (ตามจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันมีต่อไฟแนนซ์) จากนั้นไฟแนนซ์ก็จะหักภาระหนี้สินที่ค้างอยู่และส่วนที่เหลือผู้เอาประกันจึงจะได้คืนนั่นเอง แต่ถ้าจำนวนเงินไม่พอทางไฟแนนซ์จะเรียกเก็บที่ผู้ผ่อนเพิ่มเติม

การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

“ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน และจะได้รับค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อ รถยนต์สูญหายจากโจรกรรม รถยนต์เสียหายสิ้นเชิงหรือความเสียหายเกิน 80% ของทุนประกัน โดยบริษัทประกันจะชดใช้เงินประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียก่อน ส่วนที่เหลือจะเป็นของผู้เอาประกันต่อไป แต่ผู้รับผลประโยชน์จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ อย่าง ค่ารักษาพยาบาล สินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสัญญาเอกสารแนบท้าย ซึ่งค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวจะถูกชดเชยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้ได้รับค่าชดเชยแทน

Write A Comment