** บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมในกรณีที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ **

Deductible และ Excess ต่างกันอย่างไร ?

Deductible คือ ค่าความเสียหายส่วนแรกแบบที่เราสมัครใจจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายผิด ซึ่งหากกรมธรรม์มีการกำหนดไว้จะมีผลทำให้ค่าเบี้ยประกันถูกลง

Excess คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัย ในกรณีมีการเคลมประกันรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดในกรมธรรม์

กรณีเรียกเก็บ
ค่าความเสียหายส่วนแรก
กรณีไม่เก็บ
ค่าเสียหายส่วนแรก
รถถูกขีดข่วนหรือโดนกลั่นแกล้ง
รถชนกับพาหนะอื่น
และสามารถแจ้งคู่กรณีได้
หินหรือวัสดุใดกระเด็นใส่
รถชนเสา / ชนประตู
เฉี่ยวกิ่งไม้ / สายไฟ
และ ลวดหนาม
รถชนต้นไม้ยืนต้น
หรือ ชนเสาไฟฟ้า
รถตกหลุม / ครูดพื้นถนน
รถชนกำแพง
เหยียบตะปู /วัสดุมีคม/ยางฉีก
ชนคน
รถถูกละอองสี
หรือวัสดุใดหล่นมาโดน
ชนสุนัข / ชนสัตว์
กระจกรถแตก
ชนฟุตบาท
ไถลตกข้างทางไม่พลิกคว่ำ
รถพลิกคว่ำ
ถูกวัสดุในตัวรถกระแทก
หรือกรีดโดน
รถชนราวสะพาน
ภัยธรรมชาติ /น้ำท่วม
รถชนกองดิน หรือชนหน้าผา
รถถูกสัตว์กัดแทะหรือขีดข่วน
รถชนป้ายจราจร
กรณีอื่นๆ
ที่แจ้งเหตุไม่ชัดเจน
รถชนทรัพย์สินอื่นใดที่ยึดแน่น
ตรึงตรากับพื้นดิน

ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นลูกอายุ 27 ปี คุณแม่อายุ 55 ปี
ส่วนลดเบี้ยที่ได้รับจะเท่ากับ 10%

Write A Comment