พ.ร.บ. รถยนต์

“พ.ร.บ.” คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

ความคุ้มครองเบื้องต้น 

 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/
 • คนกรณีเสียชีวิต 35,000 บาท/คน

หากพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 80,000 บาท/คน
 • เสียชีวิต 500,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 – 500,000 บาท

ป้ายภาษี

ป้ายสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก เท่าฝ่ามือ สีชมพูฟ้า มี (ระบุ) ปี พ.ศ. ตัวใหญ่ ไว้ติดหน้ากระจกเพื่อแสดงให้รู้ว่า รถคันนี้ชำระภาษีแล้ว ซึ่งหากคุณขาดต่อภาษี อาจทำให้ทะเบียนรถถูกระงับ กลายเป็นรถผิดกฎหมายทันที

กฎหมายบังคับให้ติดหน้ารถเพื่อแสดงว่าชำระภาษีแล้ว 

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อน กำหนดอายุเกินกี่ปีบ้าง 

 • รถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี
 • รถยนต์เกิน 7 ปี *รถติดแก๊สต้องมีใบตรวจแก๊สตัวจริง

ถ้าไม่ต่อ พ.ร.บ. และ ป้ายภาษี จะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่บ้าง ?

พ.ร.บ.

 • ปรับคนขับ 10,000 บาท เจ้าของรถ 10,000 บาท
 • ถ้าคนขับกับเจ้าของคนเดียวกัน ปรับถึง 20,000 บาท

ป้ายภาษี

 • รถยนต์ค่าปรับจะคิด 1% ต่อเดือน
 • รถจักรยานยนต์ ค่าปรับจะคิด 1% ต่อเดือน

Write A Comment