เงื่อนไขการรับประกันภัย

1 รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง เริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
2 สงวนสิทธิ์รับประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ต่อ 1 กรมธรรม์
3 ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถไม่รวมถึง
– พระเครื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
– ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน แบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญต่างๆ
– เงินตรา ธนบัตร เช็คไปรษณียากร อากรแสตมป์ เหรียญตรา
– เงินแท่งหรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ ความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารการขอเรียกร้องเงินชดเชย

สำหรับการเคลมภายใต้ ANC: me pay สามารถดำเนินการและเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่รับรองสำเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุของความเสียหายอย่างชัดเจน

3. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ ANC: me pay

4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ารถยนต์กันที่ทำประกันภัยได้เข้าซ่อมแซมที่อู่หรือศูนย์ซ่อม เช่น ใบรับรถที่ระบุวันเข้าซ่อมและออกจากอู่หรือศูนย์ซ่อม ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อม สำเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นตัน
(กรณีเรียกร้องตามความคุ้มครองเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม)

6. สำเนาใบเสร็จค่าที่พักหรือสำเนาใบเสร็จค่าโดยสารยานพาหนะ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย|
(กรณีเรียกร้องความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าที่พัก และหรือค่าเดินทาง)

7. เอกสารอื่น ๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็นทั้งนี้หากเกิดความเสียหายผู้เอาประกันภัยควรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า พร้อมส่งหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหาย

Write A Comment