Author

bankkle

Browsing

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1)

• เตรียมออกคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทสามารถให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย ที่โหลดแอพพลิเคชั่นแจ้งเคลมได้ • คลิ๊กเดียว-ฉับไว-อุ่นใจ ประกันมา…ปุ่มเดียวแจ้งทั้งเคลมประกันและตำรวจ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ค…