พรบ.นี้มีผลกับทุกองค์กรทั่วโลกที่เก็บข้อมูลของคนไทย จึงไม่มีองค์กรไหนสามารถทำเพิกเฉยได้ กับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่เรียกกันว่า PDPA ( Personal Data Protection Act )

คืออะไร

ข้อมูลคือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปจนถึงอีเมล์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ อื่นๆ นอกจากนี้ กฎหมายยังคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และ ข้อมูลชีวภาพ

สำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้มีการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ภาครัฐต้องมี การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ ประชากรในประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)

 

ใครที่มีสิทธิ & หน้าที่ทำอะไร เก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องได้รับการยินยอมเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของมีสิทธิในการขอเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตน มีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงมีสิทธิโต้แย้ง หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมมูลส่วนบุคคล

 • มีมาตรการดูแล Securuty ที่เหมาะสม และทบทวนสมำเสมอ
 • ลบ ทำลายข้อมูล เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษา
 • แจ้งเหตุละเมิด ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ
 • ถ้าเป็น บจก. ตปท. ต้องแต่งตั้งตัวแทน และติดตั้ง DPO
 • จัดทำ + เก็บรักษาบันทึกรายงาน

ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

 • เก็บ ใช้ เปิดเผยตามคำสั่ง
 • จัดให้มีมาตรการดูแล Securityที่เหมาะสม
 • แจ้งเหตุละเมิดให้ Controller ทราบ
 • จัดทำ + เก็บรักษาบันทึกรายงาน

บทลงโทษ

 • โทษอาญา โทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1
  ล้านบาท หรือทั ้งจำทั้งปรับ ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ฝ่ าฝืน
  กฎหมาย บุคคลที่มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำหรือละเว้น
  ไม่สั่งการหรือละเว้นไม่กระทำการต้องรับโทษด้วย
 • ความรับผิดทางแพ่ง ในกรณีที่มีความเสียหายจริงเกิดขึ ้น
  อาจจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกสูงสุดไม่เกิน
  2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง
 • โทษทางปกครอง โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก

Write A Comment