Tag

สุขภาพ

Browsing

โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน  

ไข้หวัดใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Influenza ที่ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่อาจรุนแรง โดยไวรัสตัวนี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้สูงกว่า มีอาการอ่อนเพลียมากกว่าไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ