Tag

เคลมยาง

Browsing

หากท่านทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สามารถเคลมได้ โดยทางบริษัทประกันส่วนใหญ่จะคุ้มครองให้ 50 % ของราคายาง ซึ่งคิดจากการหักค่าเสื่อมของการใช้งาน เพราะยางรถยนต์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน บริษัทจะรับผิดชอบยางรถเมื่อความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น