Agent ID: 2435

แผนประกันที่คุณเลือก

ทูนประกันภัย
799 บาท
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
เลือกแผนประกัน
01
กรอกรายละเอียด เลือกแผนประกัน
กรอกรายละเอียด
02
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
ชำระเงิน
03
รับอายุ
1 - 80 ปี
อาชีพ
ไม่รับบุคลากรทางการแพทย์,
นักบิน,พนง.บนเครื่องและสนามบิน
โรคประจำตัว
ไม่รับโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี-80 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอารับประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอารับประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 6. มีระยะรอคอย 14 วัน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู๋ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
 8. ไม่รับนักโทษในเรือนจำ (กรณีซื้อประกันก่อนถูกคุมขัง - เมื่อถูกคุุมขัง กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที หรือกรณีบุคคลอื่น ๆ ซื้อให้ผู้ถูกคุมขัง - กรมธรรม์ไม่มีผลคุ้มครอง / สิ้นสุดความคุ้มครองทันที)
 9. โรคร้ายที่มีการระบุต่อไปนี้ไม่สามารถซื้อประกันโควิดของ Tune ได้ : เอชไอวี/เอดส์, ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากโรคมะเร็ง, มีอาการภูมิแพ้ที่มีปฏิกิริยารุนแรงอย่างเฉียบพลันต่อการฉีดวัคซีน (แอนาฟิแล็กซิส) หรือ โรคเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรม หรือโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก (ฮีโมฟีเลีย)
 10. ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด สามารถสมัครได้ โดยต้องออกจากโรงพยาบาล/คลินิก ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)

"V Safe Covid Plan 1 : 799"

ท่านจะได้รับกรมธรรม์อิเล็คทรอนิกส์จากทูนประกันภัย
ผ่านทาง SMS ภายใน 14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

 1. ท่านเคยถูกปฎิเสธการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือการขอเอาประกันชีวิต หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่
 2. ท่านได้มีการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนหน้านี้หรือไม่
 3. ท่านมีโรคประจำตัว เอชไอวี/เอดส์, ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากโรคมะเร็ง, มีอาการภูมิแพ้ที่มีปฏิกิริยารุนแรงอย่างเฉียบพลันต่อการฉีดวัคซีน (แอนาฟิแล็กซิส) หรือ โรคเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรม หรือโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก (ฮีโมฟีเลีย) หรือกินยาอะไรเป็นประจำหรือไม่?

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง
ข้าพเจ้า ได้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครอง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

รางวัลแห่งเกียรติยศ
นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2562 และ 2563

ANC InsurTech จะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ “ประกัน”
สามารถเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และตรงความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านต่อไป
เลขที่ใบอนุญาต ว00039/2551 ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) https://www.oic.or.th
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เราดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย-ประกันภัยรถยนต์