Agent ID: 2435

แผนประกันที่คุณเลือก

ไทยไพบูลย์
699บาท
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
เลือกแผนประกัน
01
กรอกรายละเอียด เลือกแผนประกัน
กรอกรายละเอียด
02
เลือกแผนประกัน เลือกแผนประกัน
ชำระเงิน
03
รับอายุ
1 - 70ปี
อาชีพ
ยกเว้น บุคลากรทางการแพทย์
โรคประจำตัว
ไม่รับโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุตั้งแต่ 1-70 ปี บริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งของส่วนใดของร่างกายพิการ
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. มีระยะรอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครอง Covid-19
 4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อประกันภัยโควิด19 + ประกันโรคมะเร็ง/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้ 1 แผนเท่านั้น
 5. ไม่รับนักโทษในเรือนจำ (กรณีซื้อประกันก่อนถูกคุมขัง - เมื่อถูกคุมขัง กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที หรือกรณีบุคคลอื่น ๆ ซื้อให้ผู้ถูกคุมขัง - กรมธรรม์ไม่มีผลคุ้มครอง / สิ้นสุดความคุ้มครองทันที)
 6. ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด หากรักษาหายแล้ว 30 วัน สามารถสมัครได้ โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยัน
 7. ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
 8. แผนประกันนี้ ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 2. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (Covid-19)) ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน
 3. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (Covid-19)) นอกเขตประเทศไทย (เว้นแต่จะมีการออกเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองไว้)

 

หมายเหตุ

 • สินค้าประกันภัย โควิด-19  มีจำนวนจำกัดเพียง 100,000 กรมธรรม์เท่านั้น

 

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ประกันภัยโควิด 19 + ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน 1"

ท่านจะได้รับกรมธรรม์อิเล็คทรอนิกส์จากไทยไพบูลย์
ผ่านทาง SMS ภายใน 14 วันทำการ

คำถามเรื่องประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

 1. ท่านเคยถูกปฎิเสธการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือการขอเอาประกันชีวิต หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่
 2. ท่านได้มีการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนหน้านี้หรือไม่
 3. ท่านมีโรคประจำตัวหรือกินยาอะไรเป็นประจำหรือไม่?
 4. ท่านเคยมีการติดเชื้อโควิด-19 และทำการรักษาหายแล้ว หรือไม่?

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

* หากตำบล อำเภอ ไม่ขึ้นหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อนและเลือกจังหวัดของตนเองอีกครั้ง
ข้าพเจ้า ได้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครอง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563