Tag

โรคระบาด

Browsing

โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน