ชื่อ : {{`${agt.title ? agt.title : "" }${agt.firstname} ${agt.lastname ? agt.lastname : "" } ` }}
Agent id : {{agt.id}}
ข้อมูลส่วนตัว
ออกจากระบบ
{{ page.title }}
รับกรมธรรม์ทันที
E-policy


คุ้มครองโรค
Covid-19


รับประกันภัย
4 ประเทศ


ระยะคุ้มครอง
6 เดือน
รายละเอียดความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
จำนวนวันคุ้มครอง
6 เดือน
ค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย รวม covid 19
150,000 บาท
ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย รวม covid 19 (ต่อครั้ง สูงสุด 15 ครั้ง)
1,000 บาท
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 บาท
เงื่อนไขประกัน
* หลังทำการสั่งซื้อสำเร็จกรมธรรม์ประเภทมติ ครม. จะไม่สามารถทำการยกเลิกได้ เนื่องจากได้นำเข้าข้อมูลไปยังกรมแรงงาน เรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างกรมธรรม์
เลือกประเภทแรงงานต่างด้าว
เลือกบริษัทประกัน
เลือกบริษัทประกัน
แผนประกันของคุณ
โลโก้บรษัทประกัน
ประกันแรงงานต่างด้าว
{{packageDetail.ins_name}}
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล
* กรุณาตั้งชื่อไฟล์ก่อน import ให้เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีสัญลักษณ์เท่านั้น
1

2
นำเข้าไฟล์ excel *อัปโหลดได้ไม่เกิน 100 ชื่อ/ไฟล์
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
1

2
นำเข้าไฟล์ excel
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
โปรดบอกให้เราทราบว่า ข้อมูลที่เราต้องการอยู่ที่คอลัมน์ไหนของไฟล์ excel ของท่าน
เลขพาสปอร์ต
เพศ
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
อายุ
วันคุ้มครอง
สัญชาติ
1

2
นำเข้าไฟล์ excel
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
รายการกรมธรรม์
จำนวน {{assurances.length}} รายการ
แก้ไข ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด วันคุ้มครอง
{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{covertDateFormat(ass.bDate)}} {{covertDateFormat(ass.cvStartDate)}} - {{covertDateFormat(ass.cvStopDate)}}
สรุปรายละเอียด
สรุปคำสั่งซื้อ
แผนประกันของคุณ

ประกันแรงงานต่างด้าว
{{getInsInfo.ins_name ? getInsInfo.ins_name : packageDetail.ins_name}}
x {{Number(countlist).toLocaleString()}}

เบี้ยประกัน
{{Number(sumlist).toLocaleString()}}
บาท
ส่วนลด
- {{Number(discount).toLocaleString()}}
{{validateCouponText}}

ยอดทั้งหมด
(ราคารวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
{{Number(sumListNet).toLocaleString()}}
บาท
ข้อมูลผู้เอาประกัน
จำนวน {{Number(countlist).toLocaleString()}} รายการ
ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด วันคุ้มครอง
{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{ covertDateFormat(ass.bDate)}} {{ covertDateFormat(ass.cvStartDate) }} - {{ covertDateFormat(ass.cvStopDate) }}

การสั่งซื้อสำเร็จ

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
กรมธรรม์ของท่านจะไม่สามารถยกเลิกได้
เนื่องจากได้นำเข้าข้อมูลไปยังกรมแรงงานเรียบร้อยแล้ว
วันที่สั่งซื้อ
ถึง

รายการคำสั่งซื้อ
เบี้ยรวม
{{commar( history.preimumTotal)}} บาท
จำนวนกรมธรรม์
{{commar(history.vmiTotal)}} ฉบับ
จำนวน {{history.data.length}} รายการ
ไม่พบรายการที่สั่งซื้อ
{{history.data.length-index}}
{{item.since}}
เลขอ้างอิง : {{ item.RefQ }}
จำนวน : {{item.vmiTotal}} คน
รอการตรวจสอบ : {{item.isErr}} รายการ
ลำดับ ดาวน์โหลดกรมธรรม์ วันที่สั่งซื้อ ผู้เอาประกัน เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
วันคุ้มครอง สถานะชำระเงิน
รวมยอดค้างชำระ

{{ commar( sumPrice(item.vmiTotal, item.isPay, item.sumPrice) ) }} บาท
กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน
ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
{{index+1}} {{ass.fullname}} {{ass.passport}}
coming soon
ข้อมูลเจ้าหน้าที่
{{items.name}}
{{items.tel}}

หรือ

{{items.name}}
{{items.tel}}
ปัญหาการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทน
{{data.head}} {{data.address}}
โทรศัพท์ : {{data.tel}}
Line ID : {{data.line}}
e-mail : {{data.email}}
noon profile

{{item.nickname}}

{{item.fullname}}
{{item.email}}
{{item.tel}}
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถสแกน
หรือ เพิ่มเพื่อน Line ID : @388lesma

{{detail.id}}
{{detail.id}}
{{detail.id}}
วันที่สั่งซื้อ
ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล เบอร์ติดต่อ อำเภอ/เขต จังหวัด ประเภท หมายเหตุ
{{index+1}} {{item.name}} {{item.phone_no}} {{item.dis}} {{item.pv}} {{item.hospital_type}} {{item.note}}
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกันแรงงานต่างด้าว {{getIns[0].ins_name}}
1
เตรียมเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
{{index+2}}. {{item}}
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพ
1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
{{index+2}}. {{item}}
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
{{index+2}}. {{item}}
2
กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทนต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
2 3
จัดส่งเอกสารมาตามที่อยู่นี้
{{getIns[0].ins_fullname}}
{{getIns[0].ins_address}}
โทรศัพท์ : {{getIns[0].ins_tel}} {{getIns[0].social_title}} : {{getIns[0].ins_social}}
การใช้บริการสถานพยาบาล
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
{{index+1}}. {{item}}
กรณีสำรองจ่าย หรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา
1. ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค/ อุบัติเหตุ และการรักษาให้ชัดเจน
2. จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่าง
{{getIns[0].ins_fullname}} {{getIns[0].ins_address}}
โทรศัพท์ : {{getIns[0].ins_tel}} {{getIns[0].social_title}} : {{getIns[0].ins_social}}
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1
เตรียมเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้
กรณีผู้เอาประกัน
เป็นผู้รับเงินสินไหมทดแทน
กรณีนายจ้าง/บริษัทฯ
เป็นผู้รับเงินสินไหมทดแทน
1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
บริษัท
เอกสาร

{{ins.ins_name}}

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง 2 .สำเนาหน้าสมุดบัญชี นายจ้าง/บริษัทฯ
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 3. สำเนาหน้าบัตรประชาชน นายจ้าง/สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามรับรองสำเนา 4. ประวัติการรักษาทั้งหมด *กรณีเป็นผู้ป่วยภายใน
5. สำเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อมลงนามรับรองสำเนา
2
จัดส่งเอกสารมาตามที่อยู่นี้
ทีมประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
486/5 จรัญ 67 แยก1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02 881 1888 ต่อ 2204 ( ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:30 น. )
3
รอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันฯ ภายใน 15-30 วันทำการ
ลิงค์แนะนำของคุณ
จำนวนเพื่อนทั้งหมด
{{ getRefer.length }} ราย

เป็นเพื่อนล่าสุดเมื่อ
{{getReferLastest}}
รายการซื้อของเพื่อน
วันที่สั่งซื้อ
ถึง

จำนวนกรมธรรม์
{{commar(summaryRefer.vmi)}} ฉบับ
จำนวนเพื่อนที่ทำการสั่งซื้อ
{{ commar(getReportRefer.length)}} ราย
ลำดับ ผู้สั่งซื้อ จำนวนกรมธรรม์
{{index+1}} {{report.agt_name}} {{commar(report.vmi_total)}}
- ไม่พบข้อมูล -

รวมค่าแนะนำ
{{ commar(summaryRefer.recommend) }} บาท
เบี้ยรวม
{{ commar(summaryRefer.premium)}} บาท
จำนวนกรมธรรม์
{{commar(summaryRefer.vmi)}} ฉบับ
จำนวน {{getReportRefer.length}} รายการ
ลำดับ ผู้สั่งซื้อ จำนวนเบี้ย จำนวนกรมธรรม์ ค่าแนะนำ 1%
{{index+1}} {{report.agt_name}} {{commar(report.sum_total)}} {{commar(report.vmi_total)}} {{commar(report.recommend_total)}}
- ไม่พบข้อมูล -
แผนประกันของคุณ
โลโก้บรษัทประกัน
ประกันแรงงานต่างด้าว
{{packageDetail.ins_name}}
NL-66-

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด
วันคุ้มครอง

{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{covertDateFormat(ass.bDate)}}
แผนประกันของคุณ
โลโก้บรษัทประกัน
ประกันแรงงานต่างด้าว
{{packageDetail.ins_name}}
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล
* กรุณาตั้งชื่อไฟล์ก่อน import ให้เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีสัญลักษณ์เท่านั้น
1

2
นำเข้าไฟล์ excel *อัปโหลดได้ไม่เกิน 100 ชื่อ/ไฟล์
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
1

2
นำเข้าไฟล์ excel
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
โปรดบอกให้เราทราบว่า ข้อมูลที่เราต้องการอยู่ที่คอลัมน์ไหนของไฟล์ excel ของท่าน
เลขพาสปอร์ต
เพศ
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
อายุ
วันคุ้มครอง
สัญชาติ
1

2
นำเข้าไฟล์ excel
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
รายการกรมธรรม์
จำนวน {{assurances.length}} รายการ
แก้ไข ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด วันคุ้มครอง
{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{covertDateFormat(ass.bDate)}} {{covertDateFormat(ass.cvStartDate)}} - {{covertDateFormat(ass.cvStopDate)}}
สรุปรายละเอียด
สรุปคำสั่งซื้อ
แผนประกันของคุณ

ประกันแรงงานต่างด้าว
{{getInsInfo.ins_name ? getInsInfo.ins_name : packageDetail.ins_name}}
x {{Number(countlist).toLocaleString()}}

เบี้ยประกัน
{{Number(sumlist).toLocaleString()}}
บาท
ส่วนลด
- {{Number(discount).toLocaleString()}}
{{validateCouponText}}

ยอดทั้งหมด
(ราคารวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
{{Number(sumListNet).toLocaleString()}}
บาท
ข้อมูลผู้เอาประกัน
จำนวน {{Number(countlist).toLocaleString()}} รายการ
ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด วันคุ้มครอง
{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{ covertDateFormat(ass.bDate)}} {{ covertDateFormat(ass.cvStartDate) }} - {{ covertDateFormat(ass.cvStopDate) }}

การสั่งซื้อสำเร็จ

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
กรมธรรม์ของท่านจะไม่สามารถยกเลิกได้
เนื่องจากได้นำเข้าข้อมูลไปยังกรมแรงงานเรียบร้อยแล้ว
แผนประกันของคุณ
โลโก้บรษัทประกัน
ประกันแรงงานต่างด้าว
{{packageDetail.ins_name}}
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เอาประกันคนที่ : 1

แผนประกันของคุณ
โลโก้บรษัทประกัน
ประกันแรงงานต่างด้าว
{{packageDetail.ins_name}}
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล
* กรุณาตั้งชื่อไฟล์ก่อน import ให้เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีสัญลักษณ์เท่านั้น
1

2
นำเข้าไฟล์ excel *อัปโหลดได้ไม่เกิน 100 ชื่อ/ไฟล์
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
1

2
นำเข้าไฟล์ excel
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
โปรดบอกให้เราทราบว่า ข้อมูลที่เราต้องการอยู่ที่คอลัมน์ไหนของไฟล์ excel ของท่าน
เลขพาสปอร์ต
เพศ
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
อายุ
วันคุ้มครอง
สัญชาติ
1

2
นำเข้าไฟล์ excel
ผูกคอลัมน์กับข้อมูล
รายการกรมธรรม์
จำนวน {{assurances.length}} รายการ
แก้ไข ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด วันคุ้มครอง
{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{covertDateFormat(ass.bDate)}} {{covertDateFormat(ass.cvStartDate)}} - {{covertDateFormat(ass.cvStopDate)}}
สรุปรายละเอียด
สรุปคำสั่งซื้อ
แผนประกันของคุณ

ประกันแรงงานต่างด้าว
{{getInsInfo.ins_name ? getInsInfo.ins_name : packageDetail.ins_name}}
x {{Number(countlist).toLocaleString()}}

เบี้ยประกัน
{{Number(sumlist).toLocaleString()}}
บาท
ส่วนลด
- {{Number(discount).toLocaleString()}}
{{validateCouponText}}

ยอดทั้งหมด
(ราคารวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
{{Number(sumListNet).toLocaleString()}}
บาท
ข้อมูลผู้เอาประกัน
จำนวน {{Number(countlist).toLocaleString()}} รายการ
ลำดับ ชื่อ สกุล เลขพาสปอร์ต/
เลขประจำตัว13หลัก
สัญชาติ วันเกิด วันคุ้มครอง
{{ index + 1 }} {{ ass.cusname }} {{ ass.lastname }} {{ass.czid}} {{ass.nationalityTH}} {{ covertDateFormat(ass.bDate)}} {{ covertDateFormat(ass.cvStartDate) }} - {{ covertDateFormat(ass.cvStopDate) }}

การสั่งซื้อสำเร็จ

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
กรมธรรม์ของท่านจะไม่สามารถยกเลิกได้
เนื่องจากได้นำเข้าข้อมูลไปยังกรมแรงงานเรียบร้อยแล้ว