Agent ID: -
ประกันสุขภาพ  >  กรอกข้อมูลสุขภาพ
ค้นหาเบี้ยสำหรับคุณ
วันเกิด
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
slide เพื่อดูข้อมูล
ชื่อแผน เบี้ยประกัน/ปี ห้องปกติ
(ต่อครั้ง)
ค่ารักษา
(ต่อครั้ง)
ผ่าตัด
(ต่อครั้ง)
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
(ต่อวัน)
ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
(ต่อครั้ง)
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ
ผู้ป่วยนอก
(ต่อครั้ง)
ชดเชยรายได้
(ต่อวัน)
โรคร้ายแรง
(เจอจ่าย)
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 12-60 ปี
2. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง, มะเร็ง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, เอดส์, สารเสพติดให้โทษ, ไวรัสตับอักเสบบี, พิษสุราเรื้อรัง, ตับแข็ง และหลอดเลือดในสมอง
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ มีผลบังคับครั้งแรก
4. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื้องอก, ถุงน้ำ, หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ครั้งแรก

คำถามที่พบบ่อย

การทำประกันสุขภาพจะมี 'ระยะรอคอย' ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเบิกได้เป็นการป้องกันกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายของการรักษาของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัยสุขภาพ
สำหรับเงื่อนไขระยะของเวลารอคอย แบ่งเป็น
- โรคทั่วไป มีระยะเวลารอคอย 30 วัน
- โรคเรื้อรังร้ายแรง มีระยะเวลารอคอย 120 วัน
สามารถสมัครได้ แต่มีข้อยกเว้น จะไม่คุ้มครองในส่วนของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
เอกสารกรมธรรม์ จะได้รับประมาณ 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
สำหรับประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ยื่นบัตรแคร์การ์ด เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกัน
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามความจริงทุกประการ
เงื่อนไขการปรับค่าเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายตามบริษัทประกันกำหนด
สำหรับประกันสุขภาพ นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ข้อมูลสุขภาพ

1.
{{ question_list.q1.question }} *
กรุณาตอบคำถามสุขภาพ
โปรดแถลงรายละเอียดและแจ้งจํานวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งหมด       ฉบับ
ชื่อบริษัท
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
..........
2.
{{ question_list.q2.question }} *
กรุณาตอบคำถามสุขภาพ
3.
{{ question_list.q3.question }} *
กรุณาตอบคำถามสุขภาพ

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และขอรับรองว่า คำแถลงตามรายการข้างบนเป็นความจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ข้าพเจ้ารับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัยตามแผนความคุ้มครองที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ และตกลงขอเอาประกันภัยภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการประกันภัยดังกล่าว
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งให้ทราบเป็นความจริงทุกประการ และตกลงทำประกันภัยตามทุนประกันภัย ดังกล่าวข้างต้น และ "ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ"
คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้ขอเอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
กรุณายอมรับเงื่อนไขการทำประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ * กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล * กรุณากรอกนามสกุล
เบอร์มือถือ * กรุณากรอกเบอร์มือถือ เบอร์มือถือต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง
E-mail * กรุณากรอก E-mail กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง
วันเกิด *
กรุณากรอกวันเกิด กรุณากรอกวันเกิดให้ถูกต้อง อายุของคุณไม่อยู่ในเกณฑ์ของแผนประกันนี้
ขอบคุณสำหรับข้อมูล
เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

เนื่องจากมีเงื่อนไขการทำประกันที่จะต้องพิจารณา

เราจะรีบติดต่อท่านให้เร็วที่สุด