ID: -

02-881-1888
ระบบ ANC Buddy
กำลังประมวลผลข้อมูล
รายละเอียดความคุ้มครอง
{{ detail_plan.pack_name }}
{{ detail_plan.ins_name }}
{{ commar(detail_plan.price) }} บาท

ความคุ้มครองประกันชดเชยรายได้
ความคุ้มครองชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
{{cover_list_text.NormalRoomHeadTitile}}
{{cover_list_text.IncomeDateTxt}}
{{ item.CoverValue?commar(item.CoverValue):'-' }} บาท
{{cover_list_text.IncomeMaxTxt}}
{{ item.CoverValue?commar(item.CoverValue):'-' }} บาท
{{cover_list_text.ICURoomHeadTitile}}
สูงสุด 30 วัน วันละ
{{ item.CoverValue?commar(item.CoverValue):'-' }} บาท
วงเงินชดเชยสูงสุดต่อครั้ง ต่อโรค
{{ item.CoverValue?commar(item.CoverValue):'-' }} บาท
ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
{{item.CoverName}}
{{ item.CoverValue?commar(item.CoverValue):'-' }} บาท
เงื่อนไขประกัน
ประกันชดเชยรายได้ขายดี

ห้องผู้ป่วยปกติ (1 day deductible)

วงเงินชดเชยสูงสุดต่อครั้ง - ห้องปกติ
360,000 บาท
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล - ห้องปกติ
2,000 บาท

ห้อง ICU/CCU (1 day deductible)

วงเงินชดเชยสูงสุดต่อครั้ง - ห้อง ICU
60,000 บาท
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล - ห้อง ICU
4,000 บาท
ตารางเทียบแผนประกันชดเชยรายได้
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ชดเชยรายได้
ห้องปกติ
วงเงินชดเชยสูงสุดต่อครั้งห้องปกติ ชดเชยรายได้
ห้อง ICU/CCU
วงเงินชดเชยสูงสุดต่อครั้งห้อง ICU/CCU สูญเสียชีวิต/อวัยวะ
จากอุบัติเหตุ (อบ.1)
โลโก้ทูนประกันภัย

ทูนประกันภัย

ดูโบชัวร์

(1 day deductible)

1,140 บาท

500

(บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)) (1 day deductible)

90,000

1,000

(บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน)) (1 day deductible)

15,000

15,000

1,955 บาท

1,000

(บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)) (1 day deductible)

180,000

2,000

(บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน)) (1 day deductible)

30,000

25,000

3,950 บาท

1,500

(บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)) (1 day deductible)

270,000

3,000

(บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน)) (1 day deductible)

45,000

35,000

8,755 บาท

2,000

(บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)) (1 day deductible)

360,000

4,000

(บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน)) (1 day deductible)

60,000

60,000 1. จำกัดจำนวนกรมธรรม์ 1 ฉบับต่อผู้เอาประกันภัย
 2. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันต้องมีช่วงอายุระหว่าง 20 - 55 ปี และ สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 60 ปี
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีชั้นอาชีพ ชั้น 1 และ/หรือ ชั้น 2 ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพถาวรก่อนการรับประกันภัย
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง
 6. ผู้เอาประกันภัยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน ไม่ว่าจะทำกับบริษัทประกันภัยใดก็ตาม
 7. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. เบี้ยประกันภัยนี้เสนอความคุ้มครองเป็นแบบกรมธรรม์รายปี
 9. การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 10. ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดส่วนแรกสำหรับกรณีชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทางร่างกาย วันแรก (1 day deductible)
 11. คุ้มครองเฉพาะกรณีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือกว่า 500 แห่งเท่านั้น โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด
 12. No Claim Bonus หากตลอดระยะเวลาประกันภัยไม่มีการเคลม รับเลยส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ (สูงสุด 3 ปีกรมธรรม์)
 13. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์
 14. เบี้ยประกันนี้ไม่สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีงินได้บุคคลธรรมดา
  ข้อยกเว้นสำคัญ
  1. สภาพที่เป็นมาก่อนการรับประกันภัย (Pre-existing condition)
  2. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  2.1 30 วัน สำหรับการป่วยใดๆ
  2.2 120 วัน สำหรับการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  2.3 180 วัน สำหรับการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
คำถามที่พบบ่อย
แผนประกันสุขภาพที่เป็นหลักประกันว่าเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุมาจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันภัยจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวันให้ในจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้ เพื่อช่วยชดเชยรายได้ที่เสียไปในขณะที่ทำการพักรักษาตัว อย่างไรก็ตาม ประกันแบบชดเชยรายได้นี้ จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล
มีระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ และมีระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับโรคหรือการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออะดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมฯ ได้ ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ Hospitel ตามความจำเป็นทางการแพทย์ *
* อ้างอิงตามประกาศของกรมการแพทย์ เรื่องแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรคเรื้อรัง/การบาดเจ็บ/การเจ็บป่วย ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน และยังรักษาไม่หาย ก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีการเจ็บป่วยครั้งแรกยังไม่ครบตามวงเงินความคุ้มครอง สามารถนับต่อเนื่องได้ จนกว่าจะครบตามวงเงิน หรือตามจำนวนวันที่กรมธรรม์กำหนด
2. กรณีการรักษาโรคนั้นครบจำนวนวันตามที่กรรมธรรม์กำหนดแล้ว จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนด้วยโรคเดิมอีกครั้งได้ ต้องมีระยะห่าง 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย
สามารถทำประกันชดเชยรายได้ เพิ่มได้
1 บริษัทประกัน ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและส่งตรงไปยังบริษัทผู้รับประกัน ดังนี้
# กรณีเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน/งบสรุปค่ารักษาพยาบาล/ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่นอนโรงพยาบาล อาการ บริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน และสาเหตุการเกิด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาบัตรประกันภัย
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
บทความประกันชดเชยรายได้